Нашрияи нав оид ба пиряхҳо бо се забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ.

Зери назари
президенти Академияи
миллии илмҳои Тоҷикистон,
академик Фарҳод Раҳимӣ

Мураттибон: профессор А. ҚаюмовМ.СафаровНБахтибекова.


Новое издание о ледниках на трех языках таджикском, русском и английском

Под редакцией
президента Национальной
Академии наук Таджикистана
академика Фархода Рахими

Составители: профессор А. Каюмов, М. Сафаров, Н. Бахтибекова


New edition of glaciers in three languages Tajik, Russian and English

Edited by
the president of the National
Academy of sciences of Tajikistan,
academician Farhod Rahimi

Compilers: Professor A.Kaumov, M.Safarov, N.Bakhtibekova.


Иқтибосҳо аз суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба масъалаи пиряхҳо дар раванди тағйирёбии иқлим. -Душанбе, “Фаридунзода”, 2022. -103 саҳ.

 

Ба ифтихори эълон гардидани соли 2025
“Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо”

 

Дастрасии пурра, (link to download ) Суханрониҳои Пешвои Миллат